J K R S Z
R

Raciborski Jakub

1882 - 1926), poeta, działacz społeczny czynnie zaangażowany w życie polityczne swojej wsi, urodził się w Mokrymlipiu.

Przede wszystkim o tem nadmienić należy (pisał w jednym ze swych utworów) Iż z dziada i pradziada pochodzę z sięrmięży Urodziłem się w Mokrem Lipiu piętnastego Lipca, tysiąc osiemset osiemdziesiątego Drugiego roku. Żyje sobie przy rodzicach...

Ożeniony był z Katarzyną Jasińską - z małżeństwa tego urodził się syn, który zmarł 30 marca 1904 roku, w kilka miesięcy później zmarła żona Jakuba. Swój ból po stracie najbliższych wyraził w utworze "Opis mojego życia"

Nikt zapewne, prócz sierot: jak młody, tak stary
Nie wychylił w swym życiu większej smutku czary
Jaką ja, juz niestety, w gorzkich łzach potoku
Wychyliłem w dwudziestym drugim roku życia

W roku 1913 w Drukarni Ludowej J. Popiela w Lublinie wydany został tomik jego wierszy Zbiorek wierszy i poezji ludowych. Składa się nań 35 utworów, które dedykowane są Najczcigodniejszemu Księdzu Antoniemu Kwiatkowskiemu Redaktorowi "Nowej Jutrzenki" wielkiemu miłośnikowi ludu niezmordowanemu pisarzowi i działaczowi społecznemu...
Tematykę utworów Jakuba Raciborskiego stanowią:wątki biograficzne, patriotyczne i społeczno - oświatowe. Fragment jego wiersza Opisanie mojego życia opublikowany został na łamach Twórczości Ludowej nr 1 - 2 z 1992 roku, s 70.
Główny nurt jaki przewija się przez utwory Jakuba Raciborskiego to uczucia religijne, obraz życia na wsi, wątki oświatowe... Jak napisał o nim Ludwik Kobierzycki Poeta "odczuwa nieprzebrane zasoby piękna poezji i piękna otaczającego go dokoła, nie zapomina jednak o najdrobniejszym" o prozie życia. Na ziemię patrzy jako na dawczynię tego piękna, ale i "chlebusia"...1
Jakub Raciborski znany był w rodzinnym Mokrymlipiu i na terenie gminy z działalności społeczno - politycznej. Bardzo często zabierał głos na wiejskich wiecach. Próbkę jego prelekcji znajdujemy na łamach "Gazety Ludowej" z 1916 roku - Kochani bracia Polacy! Gdy tylko tłomoki ratować będziecie, a okrętowi gdy tonie w pomoc nie pójdziecie - to okręt utonie i wszyscy poginiecie.


Strona Główna Radecznica

Wszelkie prawa zastrzeżone.1. L. Kobierzycki. Włościanin - poeta. Kronika Powiatu Zamojskiego...., s. 52 - 53