Strona GłównaZAKŁODZIE


Bardzo stara osada wiejska zlokalizowana nad bagienną doliną dwóch rzek - Poru i Gorajca. Powstała w odległych czasach na terenie starożytnego powiatu szczebrzeskiego w obrębie Grodów Czerwieńskich 1 na padole Zamojskim.
W końcu XIX wieku z nadania królewskiego Zakłodzie zostało darowane przez Dymitra z Goraja (podskarbiego koronnego) rycerzowi Smagorzewskiemu 2 za wierną służbę ojczyźnie. Smogorzewscy po osiedleniu się w dobrach w dolinie wspomnianych rzek przybrali nazwisko Latyczyńscy od miejsca, gdzie zbudowali swój "zamek". W roku 1403 Mikołaj z Latyczyna 3 - dziedzic z Zakłodzia wraz z dziedzicami sąsiednich wsi ufundowali kościół parafialny w Mokrymlipiu. Na początku XVI wieku wieś przeszła z rąk Smagorzewskich - Latyczyńskich w posiadanie Targowickich; od nich około roku 1530 odkupił Zakłodzie Jan Sarnicki z Turobina. Od Sarnickich w 1605 roku kupił Zakłodzie Jan Zamoyski i włączył do dóbr Ordynacji Zamoyskiej.
U schyłku XVIII wieku pobudowano w Zakłodziu karczmę (1796), w roku 1800 we wsi były już trzy karczmy, w roku 1864 pobudowano młyn wodny. Od roku 1864, gdy zaczęto tworzyć wielowioskowe gminy wieś znajdowała się w obrębie gminy Sułów - stan taki istniał do roku 1930, wówczas na skutek reorganizacji podziału administracyjnego włączono ją do gminy Radecznica; od roku 1916 datuje się w Zakłodziu rozwój szkolnictwa - utworzono wtedy polską szkołę powszechną.
Lata okupacji zapisały się krwawą zgłoską w dziejach zakłodziańskich Żydów - wszyscy zostali wysiedleni i rozstrzelani gdzieś w okolicy, albo przetransportowani do obozów w Bełżcu lub na Majdanku.
Po wyzwoleniu mieszkańcy Zakłodzia przystąpili do rekonstrukcji normalnego życia - we wsi powstał punkt biblioteczny (1949), zorganizowano kurs pisania i czytania dla analfabetów - jego zakończenie miało miejsce w kwietniu 1953 roku.
Rok 1955 przynosi kolejne, istotne zmiany w dziejach Zakłodzia - wskutek nowego podziału administracyjnego kraju i zniesienia wielowioskowych gmin państwowych utworzono we wsi w miejsce gminy gromadę. Weszły do niej wsie: Zakłodzie, Gaj Gruszczański i Gruszka Zaporska; siedziba tego urzędu znajdowała się w Gaju Gruszczańskim. Gromadę Zkłodzie zniesiono 31 grudnia 1959 roku a wspomniane powyżej wsie przyłączono do gromady Radecznica. W marcu 1959 roku powstało Kółko Rolnicze, które w niedługim czasie wykazało się wieloma inicjatywami społecznymi jak: zorganizowanie Koła Gospodyń Wiejskich, podjęcie akcji "agrominimum"w gospodarstwach wiejskich, budowa Domu Ludowego (wzniesiono go czynem społecznym w roku 1962), elektryfikacja wsi 4 i wiele innych.
Rok 1963 zaowocował utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej, w rok później odbyły się w Zakłodziu Dożynki Powiatowe z udziałem władz wojewódzkich i powiatowych - tradycyjny bochen dożynkowego chleba złożył na ręce sekretarza KW PZPR mgr. Ryszarda Wójcika prezes Kółka Rolniczego - Bolesław Krukowski. 5 W dniu dożynkowego święta zorganizowano wystawę płodów i zwierząt hodowlanych. Wystawa zlokalizowana została przy drodze od Radecznicy do Sułowa.
Kolejne gospodarcze posunięcie zakłodzian to budowa szosy relacji Radecznica - Sułowiec. 7 maja 1978 roku obchodzono uroczystość 15 - lecia istnienia straży pożarnej, na tę okoliczność Antoni Kwaśniak ufundował Sztandar Związkowy, przekazał również Strażackiej Orkiestrze z zaburza trąbkę.
W roku 1992 Zakłodzie zostało podłączone do sieci wodociągowej, w roku następnym zbudowano żelbetonowy most na rzece Por, który połączył Zakłodzie z Mokrymlipiem, w roku 1997 wieś został stelefonizowana; zainstalowano około 40 aparatów domowych.

Stanisław Zybała.


Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Główna Radecznica1. był to obszar między Bugiem a Wieprzem, który tak określano od nazwy grodu - Czerwień (dzisiejsza wieś Czermno w pobliżu Hrubieszowa
2. pieczętował się herbem Prus II
3. wraz z grupa miejscowej szlachty - Januszem ze Żdanowa, Zbyszkiem z Targowisk i Dymitrem z Goraja, zarządcą Szczebrzeszyna wystosował do ówczesnego arcybiskupa diecezji halickiej - Jakuba Strepy prośbę o objęcie opieką duszpasterską nowo powstałego powiatu szczebrzeskiego i istniejącej w jego obrębie parafii zwracając mu szczególną uwagę na "brak nadzoru duszpasterskiego i nikłość apostolatu na tym terenie" wg. S. Kuraś. Zbiór Dokumentów Małopolskich. t. I - VII, cz. IV, nr 1136. Wrocław 1962 - 1975
4. Zakłodzie było 2000 wsią zelektryfikowaną w Polsce Ludowej wg: Zielony Sztandar R. 16: 1964, nr 86
5. Rolnik Lubelski R. 1964, nr 10, s. 5 - 6